top of page

 קבצים שנת בת מצווה להורדה לשימוש אישי

בהצלחה ומזל טוב 

כל הזכויות שמורות למפרשים. מותר שימוש אישי. הפצת הקבצים כמו שהם.

העתקת מידע ושימוש בו באופן מסחרי או לפרסום יש לבקש אישור מפרשים בכתב

bottom of page